Κυκλική Οικονομία

Σταδιακή υιοθέτηση μοντέλου κυκλικής οικονομίας στο σύνολο των πρακτικών του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου και χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης με έμφαση στις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Ανταγωνιστικότητα

Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για τη βελτίωση διεργασιών και μεθόδων παραγωγής, δημιουργία αλυσίδας προστιθέμενης αξίας και ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου.

Συνέργεια

Δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών τεχνολογίας και καινοτομίας, υλοποίηση ενεργειών δικτύωσης και διευκόλυνση της πρόσβασης σε τεχνογνωσία.

Συνέργειες

Μέσω του Κέντρου Αριστείας θα αξιοποιηθούν οι υπεραξίες που θα προκύψουν από τα επιμέρους ερευνητικά αποτελέσματα του επιχειρήσεων-μελών του GRawMat  και θα επιτευχθούν τα παρακάτω:

  • Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στον κλάδο των πρώτων υ-λών Αυξημένα επίπεδα υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις του κλάδου
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
  • Δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης
  • Ενθάρρυνση νέας επιχειρηματικότητας μέσω εξεύρεσης κατάλληλων εργαλείων χρηματοδότησης (π.χ. start up funds, VCs, εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια)
  • Υποστήριξη οργανωτικής και παραγωγικής αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων-μελών για την προώθηση της καινοτομίας και την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
  • Ενίσχυση επιχειρηματικών και άλλων δεσμών μεταξύ των φορέων-μελών
  • Βελτιωμένη ροή πληροφορίας
  • Ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, της Εθνικής οικονομίας και διείσδυση σε αγορές του εξωτερι-κού

Διασύνδεση μελών του ΣΣΚ σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας

Το προτεινόμενο ΣΣΚ στον κλάδο των πρώτων υλών θα αποτελέσει μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας μέσω της διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών του. Το GRawMat σαν σχήμα συνεργασίας, επενδύει στη δικτύωση των μελών του, στην αλυσίδα της αξίας και στην αλυσίδα της γνώσης. Η συγκρότηση του GRawMat βασίστηκε στην «ετοιμότητα» των επιχειρήσεων-μελών του οι οποίες έχουν κοινή αντίληψη των προκλήσεων που δέχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και των αλλαγών που πρέπει να κάνουν, την τεχνολογική τους ωριμότητα (κατά πόσον δηλαδή είναι σε θέση να υποδεχθούν και να εφαρμόσουν καινοτομίες), τη δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού τους για ευελιξία σε αλλαγές αλλά και την ισότιμη συμμετοχή των φορέων.

Contact
Skip to content