Κυκλική Οικονομία

Σταδιακή υιοθέτηση μοντέλου κυκλικής οικονομίας στο σύνολο των πρακτικών του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου και χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης με έμφαση στις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Ανταγωνιστικότητα

Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για τη βελτίωση διεργασιών και μεθόδων παραγωγής, δημιουργία αλυσίδας προστιθέμενης αξίας και ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου.

Συνέργεια

Δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών τεχνολογίας και καινοτομίας, υλοποίηση ενεργειών δικτύωσης και διευκόλυνση της πρόσβασης σε τεχνογνωσία.

Μέλη
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι μια από τις κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες της χώρας, στους τομείς της Με-ταλλουργίας, των Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου. Η πολυσχιδής επι-χειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία, με αξιοση-μείωτη παρουσία διεθνώς. Η Εταιρεία εισήχθη το 1995 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μετέχει στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25. Τα τελευταία χρόνια σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη, τόσο του κύκλου εργασιών, όσο και των κερδών της, και συνέβαλλε αποφασιστικά, στην δημιουργία υποδομών στην χώρα μέσω των δραστηριοτήτων της. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελεί μια διεθνώς ανταγωνιστική δύ-ναμη στον κλάδο των Έργων EPC (Engineering – Procurement – Construction). Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανα-λαμβάνει και υλοποιεί, μέσω της εμπορικής ονομασίας ΜΕΤΚΑ, ολοκληρωμένα ενεργειακά έργα από τη μελέτη και την προμήθεια έως την κατασκευή τους και επιτυγχάνει μια πρωτοφανή διείσδυση σε ξένες αναπτυσσόμενες αγορές, εκτελώντας παράλληλα έργα στις αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέ-σης Ανατολής, Ασίας και Βόρειας Αφρικής ως μια από τις σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγικές επιχε-ιρήσεις. Σήμερα, η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της Μεταλλουργίας μέσω της επωνυμίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που αποτελεί τον μεγαλύτερο καθετοποιημένο παραγωγό αλουμινίου και αλουμίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εδραίωση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί βασικό στόχο και σημαντική πρόκληση. Ο αρμόδιος τομέας δραστηριότητας με επωνυμία PROTERGIA συγκεντρώνει την διαχείριση όλων των πάγιων και ενεργειακών δραστηριοτή-των της Εταιρείας. Σήμερα η Εταιρεία τοποθετείται μεταξύ των ηγετών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα της Ενέργειας ενδυναμώνεται μέ-σω του τομέα εμπορίας φυσικού αερίου με ανταγωνιστικούς όρους. Ο Τομέας Εμπορίας Φυσικού Αερίου της Εταιρείας έχει εξασφαλίσει φυσικό αέριο με ανταγωνιστικούς όρους, επιτρέποντάς την να ενισχύσει τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αξιοση-μείωτη οργανική ανάπτυξη. Η δυναμική επιχειρηματική ανάπτυξη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνδέεται άρ-ρηκτα με τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η πολιτική βιωσιμότη-τας της εταιρείας, στηρίζεται στην αρμονική συνύπαρξη των δραστηριοτήτων της με τις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υποστηρίζει ενεργά ση-μαντικές πρωτοβουλίες στους χώρους του Πολιτισμού, της Παιδείας και της προστασίας του Περι-βάλλοντος.

Η εταιρεία ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε., αποτελεί τον μεταλλειοκτήτη των οριστικών παραχωρήσεων περιοχής Κοζάνης-Γρεβενών. Έχει ξεκινήσει μεταλλευτική έρευνα, αρχικά για τις περιοχές Αετοράχες, Ριζό και Μουτσάρα, με στόχο την επέκταση και στις άλλες μεταλλευτικές θέσεις, όπως Κουρσούμια, Κερασίτσα, Βοϊδόλακκα, Κοκκινόδρομο, Ξερολίβαδο. Ανάλογα με τον τύπο του κοιτάσματος και το βάθος εμφάνισής του, θα πραγματοποιείται και η αντίστοιχη εκμετάλλευση (επιφανειακή ή υπόγεια).

Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε. είναι μια ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των βιομηχανι-κών ορυκτών, με σκοπό την αξιοποίηση ενός εκ των μεγαλυτέρων αποθεμάτων ατταπουλγίτη και σα-πωνίτη στην Ευρώπη. Μετά από εκτεταμένη γεωλογική έρευνα η ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχει καταγράψει και έχει σήμερα στην κατοχή της τα δικαιώματα εκμετάλλευσης για τα εν λόγω κοιτάσματα. Η σύγχρονη μο-νάδα επεξεργασίας αργίλου της ΓΕΩΕΛΛΑΣ βρίσκεται στον νομό Γρεβενών πολύ κοντά στα λατομεία της εταιρείας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ολοκληρωμένη παραγωγή τελικών βιομηχανικών προϊόν-των (εξόρυξη, επεξεργασία και ενσάκινση). Η λειτουργία του εργοστασίου και οι πωλήσεις ξεκίνησαν το δεύτερο εξάμηνο του 2004 δίνοντας πρωταρχική έμφαση στα τεχνικά προϊόντα. Τα περισσότερα από τα προϊόντα εξάγονται ήδη στην Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Στα προϊόντα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ περιλαμβάνονται: φορείς λιπασμάτων και αγροχημικών, βιομηχανικά απορροφητικά γενικής χρήσης, αποχρωστικές γαίες, άμμοι υγιεινής για γάτες, διατροφικά συμπλη-ρώματα ζωοτροφών, βελτιωτικά εδάφους, συνεκτικά υλικά για χρήση σε μοριακά φίλτρα, τεχνικά προϊόντα για περιβαλλοντικές εφαρμογές, βοηθητικά ροής, anti-caking agents, υλικά gel/παχυντικά και άλλα. Η δέσμευσή της για καινοτομία αποδεικνύεται από τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης, καθώς και το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό μας. Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και είναι αποφασισμένη να συ-νεχίσει να ακολουθεί αυτήν την κατεύθυνση.

Η MARMOR SG A.E. (διακριτικός τίτλος Stone Group International) ιδρύθηκε το 1981 στη Θεσσαλονίκη. Η συνεχής ανάπτυξη και η επανεπένδυση των κεφαλαίων της, είχαν ως αποτέλεσμα το έτος 2000 να μεταφέρει την παραγωγή και την εμπορική της δραστηριότητα στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητο οικόπεδο 84.000 τμ με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και με τον αρτιότερο εξοπλισμό επεξεργασίας μαρμάρου στην Ελλάδα. Η εταιρεία καλύπτει σήμερα ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, όπως:

  1. Εξόρυξη, εμπορία και επεξεργασία μαρμάρου και γρανίτη.
  2. Κατασκευή και εμπορία τζακιών και διαφόρων καλλιτεχνημάτων από μάρμαρο και γρανίτη.
  3. Εμπορία οικοδομικών υλικών.
  4. Οικοδομικές κατασκευές.
  5. Εξαγωγή όλων των παραπάνω αναφερθέντων ειδών στο εξωτερικό καθώς και η εισαγωγή από το εξωτερικό παρόμοιων με το αντικείμενο εργασιών της εταιρίας ειδών.

Η εταιρία Marmor SG ακολουθεί όλες τις σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης και περιβαλλοντικής φροντίδας. Η ερευνητική δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται σήμερα στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων, των παρεχόμενων υπηρεσιών της και αξιοποίησης των παραπροϊόντων της μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη με άλλους φορείς. Κύριος στόχος είναι η εφαρμογή συγκεκριμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων στα αντικείμενα που αφορούν βελτίωση υπηρεσιών, προϊόντων και υιοθέτηση μοντέλου κυκλικής οικονομίας (π.χ. αξιοποίηση αποβλήτων, βελτίωση ρητινών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, νέα συστήματα ποιοτικού ελέγχου κτλ) κάτι μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών, στην εκμετάλλευση νέων συναφών οικονομικών ευκαιριών και στην ενίσχυση της θέσης της στην παγκόσμια αγορά του μαρμάρου. Τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα σε όλο τον κόσμο απαιτούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό, έχει συστήσει μία ομάδα που αποτελείται από πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των μεγάλων κατασκευαστικών έργων διεθνώς. Αποκτώντας εκτενή εμπειρία ως προμηθευτής υλικών σε διεθνή κατασκευαστικά έργα όλα αυτά τα χρόνια, έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο σχεδιασμού, ελέγχου και παρακολούθησης όλων των φάσεων, προκειμένου να παραδίδει το έργο στους απαιτούμενους χρόνους, τηρώντας πάντα υψηλά κριτήρια ποιότητας. Αυτό επιτρέπει να προδιαγράφονται τα μάρμαρα σε συνεργασία και με την αρχιτεκτονική κοινότητα, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο διεθνείς συνεργασίες. Το στελεχιακό δυναμικό του τμή-ματος, ερμηνεύει 2D & 3D αρχιτεκτονικά σχέδια σε διάφορες μορφές, προχωρά σε λεπτομερείς εκτι-μήσεις για το κόστος προετοιμασίας (σε υλικά & επεξεργασία), δημιουργεί και διαχειρίζεται cutting lists, και παρέχει υποστήριξη σε κάθε είδους τεχνικά θέματα.

Ο όμιλος εταιριών ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε., με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και κατασκευή πυρίμαχων υλικών, παραγωγή χειροποίητης διακοσμητικής πέτρας και εμπορία δομικών υλικών, έχει καθιερωθεί στην διεθνή αγορά. Η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1880 και διανύει ήδη τον τρίτο αιώνα εργασιών της. Έχοντας ήδη 140 χρόνια παράδοσης στα βιομηχανικά και δομικά υλικά, τις πυρίμαχες και οξύμαχες κατασκευές, είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές, εμπορικές και κατασκευαστικές μονάδες στο είδος της και η μοναδική στην Ελλάδα. Διαθέτει σύγχρονες ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής στον Ασπρόπυργο, Χαλκίδα και Βουλγαρία. Χάρις στη διαρκή αναζήτηση του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης για νέα υλικά και καινοτόμα προϊόντα, στην εξειδικευμένη και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, στην παραγωγική δυναμική αλλά και στο όραμα περαιτέρω ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, η εταιρία έχει καθιερωθεί στο αντικείμενό της, ως μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις πανευρωπαϊκά. Τα προϊόντα εξάγονται ήδη σε 47 χώρες παγκοσμίως με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών προς τους πελάτες. Το όνομα της ταυτίζεται σήμερα με την ποιότητα και την καινοτομία βρισκόμενο συνεχώς στο επίκεντρο των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων.

Η επιχείρηση με τον τίτλο NORTH AEGEAN SLOPS Εμπορική Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία (NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1998 και παρέχει έκτοτε ένα ευρύ φάσμα εργασιών και υπηρεσιών που σχετίζονται με το περιβάλλον, τα απόβλητα, τους λιμένες, τη βιομηχανία, τη ναυτιλία, τις μεταφορές, τους οδικούς άξονες, τα χωματουργικά έργα κ.α.
Η NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε., μαζί με ένα σύνολο εταιριών που λειτουργεί υπό κοινή διεύθυνση, διαχειρίζεται κατ’ αποκλειστικότητα, με ολική ναύλωση, εφτά σκάφη διαφορετικών λειτουργιών, ενώ παράλληλα διευθύνει και δύο εταιρείες (διαχείρισης αποβλήτων και εμπορίας μηχανημάτων/οχημάτων), ιδίων συμφερόντων. Η δραστηριότητα αυτή καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ενώ επεκτείνεται σταδιακά και στο εξωτερικό (τρέχουσα συνεργασία σε Βαλκάνια και Βόρεια Ευρώπη).
Η επιστημονική κατάρτιση, η διαρκής επιμόρφωση, η κατάλληλη εξειδίκευση και η συσσωρευμένη εμπειρία του προσωπικού αποτελούν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητά της, σε πλήρη συνοδοιπορία με την σύγχρονη και συνεχώς εξελισσόμενη υλικοτεχνική υποδομή του. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση σε όλο το φάσμα λειτουργίας, οι παρεχόμενες δραστηριότητες εταιρείας είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, SA 8000:2014 και ISO 16304:2013. Ηθική επιβράβευση για τις άρτιες και ολοκληρωμένες εργασίες που παρέχονται στο ειδικότερο αντικείμενο της διαχείρισης αποβλήτων αποτέλεσε η σχετική βράβευση της εταιρείας το 2007 από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, πιστοποιώντας παράλληλα την αναγνωρισμένη αξιοπιστία και δυναμική της στο επιχειρησιακό γίγνεσθαι.
Με γνώμονα τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στα αντικείμενα που εξυπηρετεί, η ερευνητική δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται σήμερα στη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και στην ανίχνευση πρόσθετων δυναμικών επιχειρηματικότητας στα αντικείμενα της διαχείρισης των αποβλήτων, τις μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες και της αντιρρύπανσης. Ειδικότερος στόχος είναι να παγιώσει και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητά της στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον μέσω του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων διαχειριστικών μεθόδων που εφαρμόζει ή υφίστανται και της διαφοροποίησης αυτών σε σχέση με εκείνες εταιρειών της συναφούς αγοράς. Πεποίθηση της εταιρείας είναι ότι η εφαρμογή συγκεκριμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων στα παραπάνω αντικείμενα μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και στην εκμετάλλευση νέων συναφών οικονομικών ευκαιριών, συμβάλλοντας όχι μόνο στα οικονομικά της μεγέθη, αλλά στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ανθρώπινης ποιότητας ζωής.

Η Aegean Perlites Α.Ε. ιδρύθηκε το 1994. Είναι μια ιδιόκτητη εταιρεία που εξειδικεύεται στην εξόρυξη, επεξεργασία και παραγωγή μεταλλευμάτων Περλίτη. Η εταιρεία έχει εκμισθώσει από το Ελληνικό Δημόσιο το Βορειοανατολικό άκρο του ακατοίκητου νησιού Γιάλι. Το νησάκι του Γιάλη βρίσκεται ανάμεσα στα νησιά Κω και Νίσυρος που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ειδικότερα στα Δωδεκάνησα. Η μίσθωση επιφάνειας καλύπτει έκταση 428 στρεμμάτων και η μακροχρόνια μίσθωση εκτείνεται για αρκετές δεκαετίες, ποσό που αντιστοιχεί σε αποθεματικά που υπερβαίνουν τα 75 εκατ. τόνους. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει δικαιώματα εξόρυξης για περίπου 11 εκατομμύρια τόνους, με δυνατότητα επέκτασης της περιοχής εξόρυξης. Η Aegean Perlites SA έχει σήμερα παραγωγική ικανότητα 250.000 τόνων ετησίως. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε 1.250 τόνους ημερησίως κατά 200 ημέρες σε μία μόνο βάρδια. Η παραγωγική ικανότητα ορίζεται σε αυτά τα επίπεδα για να επιτρέψει κάποια ευελιξία και μπορεί εύκολα να τεντωθεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση των πελατών ανά πάσα στιγμή.
Η εταιρεία δημιούργησε τις καταλληλότερες συνθήκες εργασίας, σε σχέση με τις αρχές καλής πρακτικής του κώδικα για μια βιώσιμη ανάπτυξη και την μεθοριακή ατομικότητα της περιοχής. Όσον αφορά την κατοίκηση του προσωπικού, έχουν εξασφαλιστεί οι καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης προσφέροντας δωρεάν καθημερινά γεύματα από εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπρόσθετα η εταιρεία διασφαλίζει ότι όλοι οι κανόνες ασφαλείας γίνονται σεβαστοί ανά πάσα στιγμή και προς αυτή την κατεύθυνση διοργανώνοντας τακτικά ασκήσεις ασφάλειας του προσωπικού μαζί με συνεχή ενημέρωση σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Έτσι, έχει πέτυχει ένα λογαριασμό ατυχημάτων μηδενικού επιπέδου από την αρχή, στη σφαίρα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Η AEGEAN PERLITES AE έχει βραβευθεί από το 2006 με το πιστοποιητικό ISO 9001: 2000. Αυτό επιβεβαιώνει τη σημασία που δείχνει η εταιρεία στις συνθήκες εργασίας για συνεχή βελτίωση.
Ο χώρος που προορίζεται για την εναπόθεση και την φυσική ξήρανση των προϊόντων περλίτη δημιουργήθηκε με ανασκαφή σε πετρώδες περλίτη, αντί να κατασκευαστεί ως συμβατική δομή, ώστε να αναμιχθεί αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, χάρη στις πολυκαρβονικές επιφάνειες με τις οποίες καλύπτεται ολόκληρη η στέγη, ο περλίτης αποξηραίνεται με φυσικό τρόπο από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Χάρη στη μοναδική διαδικασία ξήρανσης που περιγράφηκε παραπάνω, η AEGEAN PERLITES SA συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς σε μια διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα για τη διαδικασία ξήρανσης που εκπέμπουν υψηλά επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα και είναι γενικά πολύ επιβαρυντικά για περιβάλλον. Επιπλέον, εξαιτίας της προαναφερόμενης συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας, επιτυγχάνεται επίσης σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.
Προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού, αλλά και να εξαλειφθούν τυχόν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, η AEGEAN PERLITES AE ενεργοποίησε από την αρχή, τη διαδικασία διαβροχής δρόμων. Με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου επιτυγχάνεται μια σημαντική μείωση της εισπνεύσιμης σκόνης η οποία, σε διαφορετική περίπτωση, δημιουργήθηκε με μηχανές και μεταφορές φορτηγών. Η φάση σύνθλιψης και διαλογής περλίτη μετεξελίχθηκε και εκτελείται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη φυσική υγρασία του μεταλλεύματος. Αυτή η μέθοδος δεν δημιουργεί σκόνη ή απόβλητα που μπορεί να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επιπλέον, αυτή η τεχνική βελτιώνει σημαντικά τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού.

Η εταιρεία παρέχει από το 2009 συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, συνδέσμους, οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες σε Ελλάδα και διεθνώς, σχετικά με τη προστασία του περιβάλλοντος (ευρύτερου και εργασιακού) και την υγεία και ασφάλεια των εμπλεκόμενων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του κάθε αγαθού. Στην ECO EFFICIENCY Ltd συνδυάζεται η τεχνική και επιστημονική τεχνογνωσία με την εξειδίκευση στο πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο των κρατών της ΕΕ. Βασική φιλοσοφία είναι η προσφορά ολοκληρωμένων προτάσεων διαχείρισης, πέρα από τις παραδοσιακές πρακτικές, οι οποίες θα αποφέρουν οφέλη τόσο στους πελάτες της όσο και το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα.
Η ομάδα αποτελείται από στελέχη υψηλού επιπέδου, οι οποίοι, μαζί, μπορούν να προσφέρουν περισσότερα από 60 χρόνια συνδυασμένης εμπειρίας στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, και έρευνας καθώς και της εφοδιαστικής αλυσίδας πρώτων υλών και προϊόντων. Όλα τα στελέχη και οι συνεργάτες έχουν ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Επιπλέον, έχουν εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε επιχειρήσεις συνδέσμους και οργανισμούς στις Βρυξέλλες, στη Γερμανία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και γνωρίζουν πολύ καλά την πρακτική παράμετρο των λύσεων που προτείνουν. Αυτό εγγυάται ότι δίδονται λύσεις στα ερωτήματα και τα προβλήματα, οι οποίες θα είναι πρακτικές και εφαρμόσιμες, και όχι “θεωρητικές” προτάσεις των οποίων η εφαρμογή είναι αμφισβητήσιμη.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ (έτος ιδρύσεως 1959) κατατάσσονται ανάμεσα στους κορυφαίους παραγωγούς μαγνησίας στον κόσμο και κατέχουν τη θέση του δεύτερου μεγαλύτερου εξαγωγέα στην Ευρώπη. Τα βασικά κοιτάσματα της εταιρείας καθώς και οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στη Χαλκιδική, ενώ κεφάλαιο αποτελούν τα κοιτάσματα της στην Εύβοια. Η εταιρεία επίσης διαθέτει κοιτάσματα και εγκαταστάσεις στην Τουρκία (100% της Akdeniz Mineral). Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας αποτελούν μια μοναδική και πρωτότυπη παραγωγική διαδικασία που συγκεντρώνει σχεδόν το σύνολο των διαθέσιμων μεθόδων μεταλλευτικού εμπλουτισμού και καμίνευσης προς τελικά προϊόντα οξειδίου του μαγνησίου με επιθυμητές χημικές και φυσικές ιδιότητες που καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Η εταιρεία υπήρξε πρωτοπόρος παγκοσμίως στην εξέλιξη και την εγκατάσταση εμπλουτιστικών φωτομετρικών και μαγνητικών διαχωριστών ενώ κατέχει σημαντική τεχνογνωσία στη διάσπαση και την πυροσυσσωμάτωση του λευκολίθου σε περιστροφικούς και κάθετους κλιβάνους για την παραγωγή ποιοτήτων συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά. Οι καυστικές μαγνησίες χρησιμοποιούνται σε παραγωγή ενώσεων μαγνησίου, μαγνησιακά τσιμέντα, φαρμακευτικά προϊόντα, ζωοτροφές, λιπάσματα, περιβαλλοντικές εφαρμογές, καταλύτες, πρόσθετα πλαστικών κ.α., ενώ οι δίπυροι σε θερμαντικά στοιχεία, στη βυρσοδεψία, σε συγκολλητικά μείγματα, σε πυρίμαχες μάζες για τη χαλυβουργία, κ.α. Το Ερευνητικό Κέντρο της εταιρείας παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού νέων προϊόντων, τη μελέτη των εφαρμογών, το χαρακτηρισμό των υλικών και την τεχνική υποστήριξη των πελατών ενώ κατέχει σημαντικότατη εμπειρία στην εκτέλεση χρηματοδοτούμενων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και πλήθος αυτοχρηματοδοτούμενων έργων.
Η βιώσιμη ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία είναι στην πολιτική της εταιρείας και υλοποιούνται με δραστηριότητες όπως:

  • Αξιοποίηση παλαιών αποθεμάτων και μεταλλευτικών αποβλήτων (Old tailings).
  • Αξιοποίηση των παραπροϊόντων της μεταλλευτικής και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. αποθείωσης).
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα που στοχεύουν στην μείωση του CFP (π.χ. CCU και άλλα).
  • Διερεύνηση τεχνολογιών που μειώνουν την χρήση ορυκτών καυσίμων στις βιομηχανικές διεργασίες.
  • Νέες εμπλουτιστικές διαδικασίες με στόχο την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απόληψης του χρήσιμου μεταλλεύματος.

Η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική ιδρύθηκε το 1952 για να εκμεταλλευτεί το Δημοτικό Ορυχείο ελαφρόπετρας που βρίσκεται στη νήσο Γυαλί βόρεια της Νισύρου. Η εταιρεία το 1977 εντάχθηκε στον Όμιλο Εταιρειών ΗΡΑΚΛΗΣ και το 1980 ξεκίνησε η επέκτασή της σε νέες δραστηριότητες με την απόκτηση του ορυχείου γύψου στο Αλτσί Σητείας. Η ΛΑΒΑ το 1989 ξεκίνησε την εκμετάλλευση ορυχείου ποζολάνης στη Μήλο και το 1996 την εκμετάλλευση του ορυχείου πυριτικού στο ίδιο νησί. Το 2001 ο Όμιλος Εταιρειών ΗΡΑΚΛΗΣ έγινε μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Lafarge, ο οποίος έχει παρουσία σε 64 χώρες και ηγετική θέση παγκοσμίως στα δομικά υλικά. Από το 2002 έως το 2011 η ΛΑΒΑ ανέπτυξε δραστηριότητα στην εμπορία αδρανών υλικών από τη μονάδα της στον Αλμυρό Βόλου.ελαφρόπετρας στο Γυαλί Νισύρου, γύψου στο Αλτσί Κρήτης, ποζολάνης και πυριτικού ορυκτού στη Μήλο.

Helping you build your client pipeline.

In-house VC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Rom to grow

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

World-class mentors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

0
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
0
Εταιρίες Εξόρυξης και Παραγωγής Υλικών
0
Εταιρίες Έρευνας και Μελετών
Εταίροι
Contact
Skip to content