Κυκλική Οικονομία

Σταδιακή υιοθέτηση μοντέλου κυκλικής οικονομίας στο σύνολο των πρακτικών του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου και χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης με έμφαση στις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Ανταγωνιστικότητα

Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για τη βελτίωση διεργασιών και μεθόδων παραγωγής, δημιουργία αλυσίδας προστιθέμενης αξίας και ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου.

Συνέργεια

Δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών τεχνολογίας και καινοτομίας, υλοποίηση ενεργειών δικτύωσης και διευκόλυνση της πρόσβασης σε τεχνογνωσία.

Ανταγωνιστικότητα

Το GRawMat φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αειφορική, βιώσιμη και εξωστρεφή ανάπτυξη των επιχειρήσεων-μελών του καθώς και όλων των παραγόντων της αλυσίδας αξίας του ευρύτερου οικοσυστήματος των πρώτων υλών, με σκοπό την ανάδειξη του κλάδου σε στρατηγικό κλάδο για την Ελλάδα. Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης έχει καταδειχθεί ότι ο κλάδος των πρώτων υλών είναι πολύ σημαντικός και σε επίπεδο Εθνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό και όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο στρατηγικός στόχος του GRawMat είναι η καινοτομία και η ανάπτυξη βιομηχανικής και επιστημονικής αριστείας σε συγκεκριμένα τεχνολογικά πεδία που σχετίζονται με τις πρώτες ύλες όπως επίσης και η επίτευξη βιομηχανικής συμβίωσης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Βασικός επίσης σκοπός είναι να αποκτήσει το GRawMat την απαραίτητη στρατηγική εξωστρέφεια καθώς και την κρίσιμη εκείνη μάζα (αριθμό μελών) που θα του επιτρέψουν να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις καινοτομικές του δραστηριότητες και να διεισδύσει περισσότερο στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Μέσα στο περιβάλλον δικτύωσης που παρέχει η δομή του ΣΣΚ:

 • Δημιουργείται κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών
 • Υλοποιούνται δράσεις για την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων
 • Παροτρύνονται τα μέλη για ενεργή συμμετοχή στις κοινές δράσεις
 • Υλοποιείται ο στρατηγικός στόχος του ΣΣΚ με τον Φορέα Αρωγό να λειτουργεί σαν μια δομή διευ-κόλυνσης, μια μορφή ηγεσίας που εγγυάται τον κοινό προσανατολισμό των μελών

Στο ως άνω πλαίσιο, τα αποτελέσματα και οφέλη από την ανάπτυξη του προτεινόμενου ΣΣΚ, προβλέπεται να αξιοποιηθούν μέσω της δημιουργίας ενός Κέντρου Αριστείας (μιας κοιτίδας καινοτομίας) το οποίο θα αναπτύξει και θα συντονίσει πιλοτικά συνεργατικά έργα σε τομείς τεχνολογικής αιχμής με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών του τομέα των πρώτων υλών στη διεθνή αγορά. Το Κέντρο Αριστείας θα επικεντρωθεί επίσης στην προώθηση της συλλογικής μάθησης στον κλάδο των πρώτων υλών που θα επιτύχει την επιδιωκόμενη μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία (μείωση της σπατάλης των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, υποπροϊόντων και βιοαποδομήσιμων υλικών, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, κ.α.). Στο Κέντρο Αριστείας, εκτός των φορέων-μελών του GRawMat, θα δύνανται να συμμετέχουν μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ και ερευνητικές ομάδες Πανεπιστημίων με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το θεματικό αντικείμενο των πρώτων υλών, οι οποίες διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές. Μέσω του Κέντρου Αριστείας θα αξιοποιηθούν οι υπεραξίες που θα προκύψουν από τα επιμέρους ερευνητικά αποτελέσματα του επιχειρήσεων-μελών του GRawMat (ενδεικτικά: καινοτόμες μέθοδοι έρευνας/εκλεκτικής εξόρυξης κοιτασμάτων, εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, πυρο- και υδρομεταλλουργικών μεθόδων κατεργασίας ή νέων συνδυασμών τους, μεθόδων κατεργασίας πρώτων υλών και αποβλήτων για την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας για χρήση σε άλλες εφαρμογές, μεθόδων χρήσης και αξιοποίησης των παραγόμενων αποβλήτων και κατεργασίας των παραγόμενων υγρών και στερεών αποβλήτων) και θα επιτευχθούν τα παρακάτω:

 • Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στον κλάδο των πρώτων υλών
 • Αυξημένα επίπεδα υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις του κλάδου
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης
 • Ενθάρρυνση νέας επιχειρηματικότητας μέσω εξεύρεσης κατάλληλων εργαλείων χρηματοδότησης (π.χ. start up funds, VCs, εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια)
 • Υποστήριξη οργανωτικής και παραγωγικής αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων-μελών για την προώθηση της καινοτομίας και την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ενίσχυση επιχειρηματικών και άλλων δεσμών μεταξύ των φορέων-μελών
 • Βελτιωμένη ροή πληροφορίας
 • Ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, της Εθνικής οικονομίας και διείσδυση σε αγορές του εξωτερι-κού

Στρατηγικός στόχος του GRawMat είναι η καινοτομία και η ανάπτυξη βιομηχανικής και επιστημονικής αριστείας σε συγκεκριμένα τεχνολογικά πεδία που σχετίζονται με τις πρώτες ύλες όπως επίσης και η επίτευξη βιομηχανικής συμβίωσης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.”

Βασικός σκοπός είναι να αποκτήσει το GRawMat την απαραίτητη στρατηγική εξωστρέφεια καθώς και την κρίσιμη εκείνη μάζα (αριθμό μελών) που θα του επιτρέψουν να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις καινοτομικές του δραστηριότητες και να διεισδύσει περισσότερο στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.”

Οφέλη για τα μέλη του ΣΣΚ και την τοπική οικονομία/ κοινωνία

 • Ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτομία μέσω των συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα και πα-νεπιστήμια. Στόχος είναι η βελτίωση τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας των πρώτων υλών που παράγονται πρωτογενώς , ή ανακτώνται από δευτερεύουσες πηγές, δηλαδή τα προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα βιομηχανικά κατάλοιπα, τα απορρίμματα και την εξόρυξη σε αστικές περιοχές και χώρους υγειονομικής ταφής.
 • Παραγωγή νέων πρώτων υλών. Συμμετοχή σε νέα έργα για τη μετατροπή βιομηχανικών α-ποβλήτων σε καθορισμένα υλικά πρώτης ύλης για βιομηχανική παραγωγή.
 • Αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της προσφοράς εξειδικευμένων πόρων και της πρόσβα-σης στην πληροφορία και τη γνώση.
 • Διευκόλυνση στη εφαρμογή νέας τεχνολογίας. Μέσω των συνεργασιών και της διάχυσης της γνώσης οι επιχειρήσεις ενημερώνονται άμεσα για τις νέες τεχνολογίες και ενθαρρύνονται να τις υιοθετήσουν.
 • Προσέλκυση ζήτησης-Διεθνοποίηση. Αύξηση της διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού και προσέλκυση νέων πελατών.
 • Ενθάρρυνση νέας επιχειρηματικότητας. Ίδρυση νέων επιχειρήσεων εντός του πλαισίου του σχηματισμού οι οποίες εστιάζουν σε επιλεγμένες αγορές ή δραστηριότητες.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος και των υποδομών των τοπικών κοινοτήτων με τη δι-άθεση πόρων από την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην περιοχή τους. Συνεχής καταγραφή των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες και πλήρης ενημέρωσή τους.
 • Oι δραστηριότητες της σύμπραξης ενισχύουν τον κοινωνικό αντίκτυπο συμβάλλοντας στη δη-μιουργία «κοινωνιών μηδενικών αποβλήτων».

Αναμενόμενα οφέλη

 • Αντιστάθμιση των εσωτερικών ελλειμμάτων πόρων και ικανοτήτων των επιχειρήσεων-μελών μέσω της διάχυσης της πληροφορίας και της ανάπτυξης της γνώσης λόγω της δικτύωσης.
 • Ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτομία μέσω των συνεργασιών με Ακαδημαϊκά Ιδρύμα-τα/Ερευνητικούς φορείς.
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας μέσω της υλοποίησης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον κλάδο των πρώτων υλών.
 • Προσέλκυση ζήτησης-διεθνοποίηση (αύξηση της διείσδυσης του κλάδου των πρώτων υλών σε αγορές του εξωτερικού και προσέλκυση νέων πελατών).
 • Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις-μέλη (τουλάχιστον 5 ανά επιχείρη-ση) όπως επίσης νέων θέσεων απασχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού (τουλάχιστον 3 ανά επιχείρηση) κατά το στάδιο ωρίμανσης του GRawMat.
Contact
Skip to content